Zebranie

29.05.2014
Banner/logo ipa banner.jpg

Zebranie Prezydium Regionu IPA Kraków z dnia 27.05.2014 r.
Zebranie Prezydium – Region IPA Kraków
w dniu 27 maja 2014 r.
 
Obecni:
Ryszard Grabski, Andrzej Trepka, Andrzej Gaczorek, Elżbieta Miś, Józef Wójciaczyk
oraz Komisja Rewizyjna w składzie: Andrzej Grochowina, Janusz Chłoń
Nieobecni:
Krzysztof Burdak, Tomasz Seweryn
Porządek zebrania:
-         Projekt „Praska” – Ryszard Grabski
-         Festyn integracyjny „Ogród Jordanowski” dla wychowanków OSzW Nr 3 z ul. Praskiej – Ryszard Grabski
-         Imprezy integracyjne –Andrzej Gaczorek
-         Placement Program – Irlandia Północna (Londonderry); wyjazdy studyjne – Cambridge (March) (3-8 marzec 2014), Rzym (26 – 28 kwiecień 2014)
-         Sprawy członkowskie – przyjęcia nowych członków, aktualizacja listy członkowskiej
-         Inne – Raport Statystyczny GUS - Andrzej Gaczorek; wysyłka Kwartalnika Wiadomości Sekcji Polskiej IPA – Elżbieta Miś; KRS – Józef Wójciaczyk
Przedstawiony przez prowadzącego zebranie R. Grabskiego projekt porządku spotkania obecni przyjęli bez uwag.
Przebieg zebrania:
1.         Omówienie projektu „PRASKA”
Ryszard Grabski przedstawił sytuację dot. Inwestycji „Praska” i stanowisko kancelarii Prawnej (T. Turzański) co do procedur naszego postępowania. Kontynuowanie rozmów z firmami operatorskimi. Podstawowym kryterium negocjacji ma być zagwarantowanie bezpieczeństwa finansowego i prawnego dla IPA wobec podmiotów zewnętrznych.
Uchwała Nr 5/2014 Prezydium Regionu IPA Kraków z dnia 27 maja 2014 r. – pozostawienie zespołowi negocjacyjnemu przedłużenia terminu dokończenia budowy przy ul. Praskiej w Krakowie i wypracowanie zasad na jakich ma dojść do przedłużenia tej umowy – Kancelaria Prawna (w załączeniu).
2.         Festyn integracyjny „Ogród Jordanowski”
W dniu 4 czerwca br. (środa) w godzinach od 10:00 do 14:00 nastąpi oficjalne przekazanie ogródka jordanowskiego wychowankom Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 3 z ul. Praskiej. W programie imprezy znajdują się m.in. wręczenie pamiątkowego dyplomu – Akt Fundacji Ogródka Jordanowskiego dla wychowanków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 3, pokazy sprzętu policyjnego, konkursy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, pokaz umiejętności psów służbowych Straży Granicznej.
W trakcie bieżących prac i konsultacji z Dyrekcją Ośrodka wypracowano zmianę formuły przeznaczenia środków finansowych przeznaczonych przez Region IPA Kraków na organizację imprezy (festyn) – Uchwała Nr 1/2014 z dnia 02 kwietnia 2014 roku. Zabezpieczone środki przeznaczone zostaną na zakup sprzętu rehabilitacyjnego wg zapotrzebowania Dyrekcji Ośrodka Szkolno - Wychowawczego. W związku z powyższym R. Grabski wniósł wniosek o zmianę treści Uchwały Nr 1/2014 z dnia 02 kwietnia 2014 roku i przeznaczenia zabezpieczonej kwoty 1.500 zł na zakup sprzętu rehabilitacyjnego – realizuje Andrzej Trepka.
Uchwała Nr 6/2014 Prezydium Regionu IPA Kraków z dnia 27maja 2014 r. – zmiana przeznaczenia środków zabezpieczonych przez Region IPA Kraków na dofinansowanie pikniku integracyjnego – kwota 1.500.00 zł na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla podopiecznych Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 3 z ul. Praskiej w Krakowie. (w załączeniu).
3.         Imprezy integracyjne
Andrzej Gaczorek omówił przebieg eliminacji i przygotowania do imprezy finałowej konkursów w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym organizowanych na terenie Krakowa – XXXVII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz XVIII Turnieju Motoryzacyjnego. Impreza finałowa odbędzie się 10 czerwca 2014 r. w gmachu Muzeum Lotnictwa w Krakowie. Zakupiono nagrody i materiały reklamowe. Nad przebiegiem prac czuwa kol. Tomasz Seweryn.
W tradycyjnej imprezie z okazji Dnia Dziecka wycieczce do Kopalni Soli w Bochni – 24 maja 2014 roku uczestniczyło 60 osób. Oprócz grupy jadącej autokarem (45 osób) pozostali dojechali własnymi środkami transportu. W zgodnej opinii uczestników impreza udana. Przygotowania do VI rejsu członków Regionu IPA po Wiśle 7 czerwca 2014 roku dobiegają końca. Zamknięto listę uczestników (100 osób).
Uchwała Nr 7/2014 Prezydium Regionu IPA Kraków z dnia 27maja 2014 r. – wniosek o dofinansowanie imprez z okazji Dnia Dziecka – wycieczka do kopalni soli w Bochni, w kwocie do 1.000,00 zł. oraz VI rejsu członków Regionu IPA po Wiśle – w kwocie do 3.000,00 zł (w załączeniu).
4.         Placement Program – Irlandia Północna (Londonderry); wyjazdy studyjne – Cambridge (March) (3 – 8 marzec 2014), Rzym (26 – 28 kwiecień 2014)
Ryszard Grabski omówił nieporozumienie dot. wyjazdu kol. Aleksandry Gaczorek – Adamczyk na praktykę zawodową do Irlandii Północnej (Londonderry) w ramach Placement Program. Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie uznał informację – powiadomienie o wyjeździe, jako polecenie Sekretarza SP IPA. Uznał również, że proponowana policjantka nie spełnia kryteriów doświadczenia zawodowego, aby mogła uczestniczyć w takim programie. Ustalono, że na najbliższym spotkaniu z K–dtem wyjaśnimy zaistniałą sytuację i wypracujemy nowy termin uczestnictwa w praktykach. Dodać należy, że wyjazd Aleksandry był rewizytą, gdyż podczas praktyki policjantki z Irlandii Ola ponosiła główny ciężar organizacyjny i finansowy jej pobytu w Polsce.
W najbliższym okresie planujemy udział w dwóch wyjazdach studyjnych: do Cambridge wspólnie z kolegami ze Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA (3 – 8 marzec 2014), oraz Rzymu (26 – 28 kwiecień 2014). Na Wyspy Brytyjskie udadzą się kol. Krzysztof Burdak i Tomasz Wójtowicz, którzy kontynuować będą kontakty z policjantami z March (rewizyta). Natomiast do Włoch uda się kol. Tomasz Seweryn, który nawiąże kontakty z przedstawicielami IPA w Rzymie.
Wypłata środków finansowych przyznanych z funduszy Regionu IPA Kraków nastąpi w miarę ich wypracowania bądź pozyskania w taki sposób, aby nie zakłócić bieżącego jego funkcjonowania.
Uchwała Nr 8/2014 Prezydium Regionu IPA Kraków z dnia 27 maja 2014 r. – wniosek o dofinansowanie wyjazdu studyjnego Krzysztofa Burdaka i Tomasza Wójtowicza do March – hrabstwo Cambridge, w kwocie 900 zł. oraz wyjazdu studyjnego Tomasza Seweryna do Rzymu – w kwocie 500,00 zł. (w załączeniu).
5.         Sprawy członkowskie – aktualizacja listy członków, przyjęcia nowych członków
Następnie podjęto uchwałę w sprawie wykreślenia z ewidencji członków Region IPA Kraków z dniem 01 czerwca 2014 r. w oparciu o Statut International Police Association Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji Sekcja Polska, uchwalonego 20 sierpnia 1991 r. w Poznaniu z późn. zm., (tj. z dnia 18 czerwca 2011 r.)
§ 11 ust. 1 pkt 1 lit. a
Domin Adam, Standio Jan, Woźniczka Marek
§ 11 ust. 1 pkt 1 lit. b – w oparciu o dokumentację opłacania składek członkowskich w latach 2012 i 2013 przedłożoną przez Andrzeja Trepkę - Skarbnika Regionu IPA Kraków
Baranik Grzegorz, Bednarczyk Rafał, Buch Rafał, Cader Maciej, Chmiest Wojciech, Cierpisz Mateusz, Cieślik Adam, Drożdż Ewa, Gorczowski Jacek, Jakubowski Piotr, Olesiak Dariusz, Orlicki Wacław, Płuchowski Rafał, Podbiegły Krzysztof, Półtorak Tomasz, Rudek Mariusz, Sala Janusz, Sieńko Janusz, Stachowicz Jerzy, Staszek Sławomir, Surowy Eryk, Syrek Bogdan, Szczepanik Jerzy, Tereszkiewicz Robert, Windak Rafał, Wójcik Krzysztof
Uchwała Nr 3/2014/AG Prezydium Regionu IPA Kraków z dnia 27maja 2014 r. (w załączeniu).
Rozpatrzono deklaracje członkowskie, które złożyli w ostatnim okresie czasu: Grzegorz Jakubowski, Ewa Mazurkiewicz, Medard Stachera, Magdalena Szarota, Marcin Laskosz, Artur Koperek, Krzysztof Michniak, Piotr Olech, Żmuda Wiesław. Wszystkie złożone wnioski rozpatrzono pozytywnie.
Uchwała Nr 4/2014/AG Prezydium Regionu IPA Kraków z dnia 27maja 2014 r. (w załączeniu).
W związku z decyzją podjętą w dniu 19 kwietnia 2014 r. przez kolegów wrażających wolę reaktywowania Regionu IPA Zakopane…. podjęto uchwałę w sprawie wykreślenia ich z ewidencji członków Region IPA Kraków z dniem 01 czerwca 2014 r. Jednocześnie deklaracje członkowskie ww. koleżanek i kolegów przekazano kol. Edwardowi Kwakowi.
Uchwała Nr 5/2014/AG Prezydium Regionu IPA Kraków z dnia 27maja 2014 r. w sprawie skreślenia z ewidencji Regionu IPA Kraków członków reaktywowanego Regionu IPA Zakopane i przekazania ich dokumentacji członkowskiej (w załączeniu).
Wpłynęło 270 szt. legitymacji członkowskich nowego wzoru na rok 2014 (bez fotografii) i są one rozprowadzane wśród zainteresowanych. W dalszym ciągu trwa akcja zbierania i skanowania zdjęć do nowych legitymacji członkowskich, jakie mamy otrzymać w 2015 roku. Na bieżąco, za pośrednictwem Sekretarza MGW IPA przesyłamy wykazy członków, którzy opłacili składki członkowskie na rok bieżący. Na ich podstawie otrzymujemy legitymacje nowego wzoru dla "starych" i nowo przyjętych członków Regionu.
Inne
·       Elżbieta Miś, Tomasz Seweryn i Andrzej Gaczorek w oparciu o uaktualnione dane adresowe dokonają dystrybucji ostatniego numeru Kwartalnika SP IPA – termin do 10 czerwca br.
·       Raport statystyczny SOF-5 Sprawozdanie o kooperacji, zarządzaniu i komunikacji wybranych organizacji non-profil za 2013 GUS wymaga uzupełnienia przez kol. Ryszarda Grabskiego. Nastąpi to niezwłocznie i będzie go można przesłać do adresata.
·       Wg informacji jakie otrzymał kol. Józef Wójciaczyk po ostatnich wyborach Regionu IPA Kraków, do dnia dzisiejszego, nie dokonano zmian w KRS-ie. Złożymy wniosek o ich przyspieszenie – Józef Wójciaczyk.
W związku z omówieniem wszystkich punktów porządku zebrania posiedzenie Prezydium Region IPA Kraków zakończono. Zebranie trwało od godz. 17.00. do godz. 18.50.


▲ do góry