Zebranie

12.04.2014
Banner/logo ipa banner.jpg

Zebranie Prezydium Regionu IPA Kraków z dnia 02.04.2014 r.
Zebranie Prezydium – Region IPA Kraków
w dniu 02 kwietnia 2014 r.
 
Obecni:
Ryszard Grabski, Andrzej Trepka, Krzysztof Burdak, Andrzej Gaczorek, Elżbieta Miś, Tomasz Seweryn, Józef Wójciaczyk
oraz członkowie Komisji Rewizyjnej w składzie: Andrzej Grochowina , Janusz Chłoń i Wiesław Opioła
Porządek zebrania:
-         Określenie zakresu obowiązków członków Prezydium na bieżącą kadencję
-         Omówienie tematu Projekt „Praska” – Ryszard Grabski
-         Festyn integracyjny „Ogród Jordanowski” dla wychowankówOSzW Nr 3 z ul. Praskiej – Ryszard Grabski
-         Omówienie konkursów w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym– Krzysztof Burdak
-         Turnieje sportowe – wybór kierunkowych imprez
-         Strona internetowa Region IPA Kraków – Ryszard Grabski
-         Imprezy integracyjne – Józef Wójciaczyk, Andrzej Gaczorek
-         Sprawy członkowskie – przyjęcia nowych członków, aktualizacja listy członkowskiej
-         Inne – darowizna dla Komisariatu Autostradowego Policji – Andrzej Trepka
Przedstawiony przez prowadzącego zebranie R. Grabskiego projekt porządku spotkania obecni przyjęli bez uwag.
Przebieg zebrania:
1.         Zatwierdzenie zakresu obowiązków dla członków Prezydium Regionu IPA Kraków na kadencję 2014 – 2016
Po zapoznaniu się z projektami zakresów obowiązków oraz podpisaniu przez członków Prezydium zakresy obowiązków zostaną zamieszczone na stronie internetowej.
2.         Omówienie projektu „PRASKA”
Ryszard Grabski omówił poziom zaawansowania prowadzonych prac na ul. Praskiej. Stwierdził, że istnieje opóźnienie w harmonogramie inwestycji, ale jak wynika z rozmów z wykonawcą p. Barzakiem deklaruje on dotrzymanie terminu umowy. Po dyskusji stwierdzono, że należy podjąć czynności zmierzające do zabezpieczenia naszych zobowiązań wobec UM Krakowa i sprawę skierować do kancelarii prawnej celem określenia ryzyka i komplikacji związanych perspektywą ewentualnego niedotrzymania terminów budowy. Od tych uwag i sugestii uwarunkujemy dalsze kroki w tym zakresie.
Ponadto prowadzimy zaawansowane rozmowy z potencjalnym Operatorem: są to m.in. firmy z Niemiec, Hiszpanii, Kanady i jednym polskim podmiotem.
3.         Festyn integracyjny „Ogród Jordanowski”
W dniu 4 czerwca br. (środa) w godzinach od 10:00 do 14:00 odbędzie się piknik integracyjny dla wychowanków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 3 z ul. Praskiej oraz dzieci z przedszkoli, które z nim współpracują.
W trakcie tego Pikniku nastąpi oficjalne przekazanie do dyspozycji Ośrodka wykonanego przez nas zrealizowanego projektu ogródka jordanowskiego z alejkami sensorycznymi, klombami kwietnikowymi oraz altanki. Wystosowanie pisma do Straży Granicznej o udostępnienie psów na pokaz podczas pikniku (A. Gaczorek).
K. Burdak zapewni udział policjantów WRD KMP w Krakowie z pokazami sprzętu policyjnego. Dzieciom - uczestnikom pikniku wręczone zostaną opaski odblaskowe.
W sobotę 10 maja br. jeżeli pozwolą na to warunki atmosferyczne włączymy się do prac porządkowych na terenie ogródka jordanowskiego, zbiórka o godz. 10.00 – T. Seweryn zorganizuje sprzęt ogrodniczy i grillowy.
Na stronie internetowej ma się pojawić komunikat zapraszający do pomocy przy porządkowaniu terenu ogródka jordanowskiego (A. Gaczorek i A. Trepka).
Uchwała Nr 1/2014 Prezydium Regionu IPA Kraków z dnia 02 kwietnia 2014 r. – przeznaczenie środków na dofinansowanie pikniku integracyjnego do kwoty 1.500,00 zł (w załączeniu).
4.         Omówienie konkursów w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym
Krzysztof Burdak omówił tegoroczny przebieg i scenariusz imprez finałowych konkursów w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym organizowanych na terenie Krakowa - XXXVII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz XVIII Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jak co roku Region IPA Kraków uczestniczył w przygotowaniu i realizacji powyższego projektu poprzez uczestnictwo naszych członków w pracach komisji konkursowych oraz zakupie nagród dla zwycięzców opasek odblaskowych propagujących bezpieczne poruszanie się po drogach po zmierzchu.
Uchwała Nr 2/2014 Prezydium Regionu IPA Kraków z dnia 02 kwietnia 2014 r. – przeznaczenie kwoty 3.000,00 zł środków na dofinansowanie konkursów z zakresu BRD 2014 i ich współorganizacji (w załączeniu).
5.         Turnieje sportowe
Propozycja zorganizowania w drugiej połowie 2014 roku następujących turniejów z udziałem członków i sympatyków IPA:
-      turniej strzelecki (mały jubileusz - 10 edycja)
-      liga kręgli
-      turniej w piłkarzyki stołowe
-      regaty wiślane (bezpieczni nad wodą)
6.         Strona internetowa
Z uwagi na fakt, że dotychczasowa strona internetowa jest już narzędziem przestarzałym należy rozważyć zmianę na wersję nowocześniejszą.
Jedna z możliwości jest możliwość zaaplikowania wersji kolegów ze Śląskiej Grupy Wojewódzkiej, którzy uruchomili nowoczesną platformę zarządzającą i administrującą zasobami członkowskimi. Drugą natomiast jest zbudowanie własnego narzędzia – w tym zakresie możemy liczyć na wsparcie merytoryczne i finansowe naszego partnera jakim jest Uniwersytet Ekonomiczny (dyr Piotr Buła).
W dyskusji ustalono, że powinniśmy skupić się na samodzielnym projekcie. We współpracy z UEK mamy przygotować projekt nowej strony internetowej.
7.         Imprezy integracyjne
Józef Wójciaczyk przedstawił program organizacji wyjazdu studyjnego dla członków Regionu do miejscowości Uherské Hradiště (Czechy) na zaproszenie lokalnego koła IPA. Po przedstawieniu kosztorysu uczestnictwa i założeń programu złożył wniosek o dofinansowanie powyższego przedsięwzięcia.
Uchwała Nr 3/2014 Prezydium Regionu IPA Kraków z dnia 02 kwietnia 2014 r. – wniosek o dofinansowanie wyjazdu studyjnego do Czech w kwocie 700,00 zł. (w załączeniu).
Ponadto Andrzej Gaczorek przedstawił terminarz organizacji imprez: z okazji Dnia Dziecka – wycieczki do Kopalni Soli w Bochni – 24 maja 2014 r.; oraz kolejnego VI rejsu członków Regionu IPA po Wiśle – 7 czerwca 2014 r.
8.         Sprawy członkowskie – przyjęcia nowych członków
Rozpatrzono deklaracje członkowskie, które złożyli w ostatnim okresie czasu: Tomasz Bezwiński, Bartłomiej Blecharz, Łukasz Czajkowski, Piotr Ertelt, Jerzy Hankus, Dariusz Łach, Andrzej Kurek, Łukasz Stasiowski. Wszystkie złożone wnioski rozpatrzono pozytywnie.
Uchwała Nr 2/2014/AG Prezydium Regionu IPA Kraków z dnia 02 kwietnia 2014 r. (w załączeniu).
Kontynuowana jest akcja zbierania i skanowania zdjęć do nowych legitymacji członkowskich, jakie otrzymamy w roku 2015. Na bieżąco, za pośrednictwem Sekretarza MGW IPA przesyłamy wykazy członków, którzy opłacili składki członkowskie na rok bieżący. Na ich podstawie otrzymamy legitymacje nowego wzoru 
Inne
Do Zarządu wpłynęło pismo z KWP w Krakowie o rozważenie przekazania w formie darowizny sprzętu (alkotesty), gdyż ich eksploatacja i bieżące funkcjonowanie wymaga nakładów, a w chwili obecnej uniemożliwiają KWP przeznaczenia na nie swoich środków budżetowych.
Uchwała Nr 4/2014 Prezydium Regionu IPA Kraków z dnia 02 kwietnia 2014 r. – darowizna dla Komisariatu Autostradowego Policji w Krakowie (w załączeniu).
W związku z omówieniem wszystkich punktów porządku zebrania posiedzenie Prezydium Region IPA Kraków zakończono. Zebranie trwało od godz. 17.00. do godz. 18.30.
 
Protokołowała:                                                                                                Prowadzący:
     E. Miś                                                                                                          R. Grabski


▲ do góry